Javni uvid u plan generalne regulacije prostora na Telepu

Gradska uprava za urbanizam i građevinske poslove Grada Novog Sada oglašava javni uvid u Konceptualni okvir plana generalne regulacije prostora u zapadnom delu grada na području Telepa u Novom Sadu

Na osnovu člana 45a. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS” br. 72/09, 81/09 – ispr., 64/10 – odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13 – odluka US, 98/13-odluka US, 132/14, 145/14, 83/18 i 31/19) i mišljenja Komisije za planove broj V-35-134/19 od 27.03.2019. godine, Gradska uprava za urbanizam i građevinske poslove Grada Novog Sada oglašava

RANI JAVNI UVID

u Konceptualni okvir plana generalne regulacije prostora u zapadnom delu grada na području Telepa u Novom Sadu

Rani javni uvid u Konceptualni okvir plana generalne regulacije prostora u zapadnom delu grada na području Telepa u Novom Sadu održaće se u trajanju od 15 dana, u periodu od 03. juna do 17. juna 2019. godine, svakog radnog dana od 9,00 do 14,00 časova, u prostoriji u prizemlju zgrade Javnog preduzeća “Urbanizam” Zavod za urbanizam Novi Sad, Bulevar cara Lazara 3 i u prostorijama mesnih zajednice ”Ostrvo”, Novi Sad, Ulica Narodnog Fronta broj 71,”Ivo Andrić” Novi Sad, Ulica Banović Strahinje broj 20, ”Južni Telep”, Novi Sad, Janošikova ulica broj 1a, ”Bratstvo Telep”, Novi Sad, Ulica Ilariona Ruvarca broj 18a, ”Nikola Tesla-Telep”, Novi Sad, Ulica Geri Karolja broj 5 i ”Adice”, Novi Sad, Ulica Sime Šolaje 2a. U digitalnom obliku materijal se izlaže na zvaničnoj internet stranici Skupštine Grada Novog Sada www.skupstina.novisad.rs/rani-javni-uvid i na zvaničnoj internet stranici Grada Novog Sada www.novisad.rs/gradska-uprava-za-urbanizam-i-gradjevinske-poslove.

Gradska uprava za urbanizam i građevinske poslove, organizuje rani javni uvid u cilju upoznavanja javnosti sa opštim ciljevima i svrhom izrade plana, mogućim rešenjima za razvoj prostorne celine, mogućim rešenjima za urbanu obnovu, kao i efektima planiranja.

U toku ranog javnog uvida pribavljaju se uslovi i drugi značajni podaci za izradu planskog dokumenta od organa, posebnih organizacija, imalaca javnih ovlašćenja i drugih institucija. Organi, posebne organizacije, imaoci javnih ovlašćenja i druge institucije dužni su da po zahtevu nosioca izrade planskog dokumenta dostave uslove i sve raspoložive podatke u toku trajanja ranog javnog uvida, a najduže u roku od 15 dana od dana prijema zahteva.

Zainteresovana pravna i fizička lica, u toku trajanja ranog javnog uvida, mogu dostaviti svoje primedbe i sugestije u pisanoj formi Gradskoj upravi za urbanizam i građevinske poslove, Radnička 2, Novi Sad, najkasnije do 17. juna 2019. godine.

Ostale vesti možete pročitati ovde.