U Novom Sadu gotovo identična cena poreza na imovinu za 2020. godinu

Porez na imovinu gotovo je identičan u odnosu na 2019. godinu. Naime, za stan površine 50m2, u prvoj zoni, star 10 godina gde obveznik stanuje u predmetnoj nepokretnosti, u 2019. godini bilo je potrebno izdvojiti 9.614,46 dinara godišnje, a u 2020. godini potrebno je izdvojiti za 107,00 dinara više na godišnjem nivou, pa bi porez za tu vrstu nekretnine iznosio 9.721,46 dinara.

U nominalnim iznosima rast poreske obaveze za uplatu po cenama za 2020. godinu u odnosu na 2019. godinu je zanemarljiv, posebno ako se ima u vidu obaveza kvartalnog plaćanja poreza, što u konkretnom slučaju znači povećanje poreske obaveze u iznosu od 12,30 do 26,75 dinara po kvartalu.

Saglasno odredbama Zakona o porezima na imovinu prosečnu cenu kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama utvrđuje jedinica lokalne samouprave donošenjem akta nadležnog organa, na osnovu cena ostvarenih u prometu odgovarajućih nepokretnosti po zonama za kalendarsku godinu za period 01. januar – 30. septembar.

Upoređujući prosečne cene kvadrata za 2019. i utvrđene za 2020. godinu jasno se vidi da je u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu tržišna cena stanova po zonama porasla za 1,99% u I zoni, 2,00% u II zoni i 1,99% u III zoni. Pri tom za 2020. godinu uzeće se u obzir stopa amortizacije kao korektivni elemenat koja iznosi 0,8% po godini starosti objekta. Konkretno to znači da će iznos poreske obaveze za uplatu za 2020. godinu porasti za 1,11% po zonama.

U pojedinim zonama došlo je do smanjenja prosečne cene nepokretnosti kao što je evidentan pad cene građevinskog zemljišta u trećoj zoni za 10,22% . Takođe, u četvrtoj i petoj gradskoj zoni nisu utvrđivane prosečne cene po kvadratnom metru odgovarajućih nepokretnosti za 2020. godinu, iz razloga što po zakonskim propisima ukoliko nije bilo prometa u konkretnim zonama, pa ni u graničnim zonama, tada jedinica lokalne samouprave objavljuje cenu nepokretnosti na osnovu kojih je za tekuću godinu utvrđen porez na imovinu.

Obaveštavamo građane, da je u „Službenom listu Grada Novog Sada“, od 29. novembra 2019. godine, i na internet stranici Gradske poreske uprave, objavljeno Rešenje o utvrđivanju prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji Grada Novog Sada za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu, gde je omaškom došlo do greške, tako što je u tabeli koja se odnosi na zonu I – Poslovne zgrade i drugi građevinski objekti, koji služe za obavljanje delatnosti, upisan iznos od 176.770,00 dinara, umesto 146.770,00 dinara. Takođe, u tački 3. istog Rešenja objavljeno je da se Rešenje primenjuje od 01.01.2019. godine, umesto 01.01.2020. godine. Na današnjoj sednici Gradskog veća Grada Novog Sada ispravljena je ova tehnička greška u pomenutom Rešenju.

Novosadski.info / Foto: lolamagazin.com