VLADA IZMENILA UREDBU Kroz Frušku goru oko Iriga, pa do Rume

U susret najavljenom startu radova na Fruškogorskom koridoru, koji treba da uslede ove jeseni, Vlada Srbije usvojila je prve normativne pretpostavke da bi se takvi planovi mogli i realizovati.

Nakon što je krajem aprila u Pekingu potpisan Protokol o saradnji između Republike Srbije i Narodne Republike Kine na izgradnji Fruškogorskog koridora, Vlada je krajem prošlog meseca usvojila izmene Uredbe o Prostornom planu područja posebne namene infrastrukturnog koridora državnog puta Novi Sad – Ruma – Šabac i Šabac–Loznica. Da se na projektu ozbiljno radi, svedoči i činjenica da su izmene uredbe objavljene već sutradan u „Službenom glasniku” da bi stupile na snagu već ovog vikenda.

Ukupna površina samog prostornog plana obuhvata 1.114,75 kvadratnih kilometara, a vezana je za osam katastarskih područja, koja se nalaze u delovima Novog Sada, Sremskih Karlovaca, Iriga, Rume, Sremske Mitrovice, Šapca, Bogatića i Loznice. U izmenjenoj uredbi sada su katastarski brojevi parcela koje su cele ili delimično zahvaćene Fruškogorskim koridorom, a svi koji su zainteresovani, mogu tekst tog dokumenta naći na sajtu Vlade, ili u „Službenom glasniku” od 31. maja. Istovremeno se navodi i da će konačna regulaciona linija višetračnog puta, kao i konačan spisak parcela za eksproprijaciju biti definisani nakon izrade i konačnog usvajanja tehničke dokumentacije, kada će biti precizno date i parcele atarskih puteva kao poljoprivrednog zemljišta.

Ukupna površina samog prostornog plana obuhvata 1.114,75 kvadratnih kilometara, a vezana je za osam katastarskih područja, koja se nalaze u delovima Novog Sada, Sremskih Karlovaca, Iriga, Rume, Sremske Mitrovice, Šapca, Bogatića i Loznice
Ključni građevinski objekat saobraćajnice Novi Sad – Ruma biće dvocevni tunel kroz Frušku goru, koji će, svojom dužinom od 3,5 kilometra biti najduži tunel u Srbiji. Fruškogorski koridor će imati četiri kolovozne trake širine po 3,5 metra, ali uprkos tome svrstava se u brze saobraćajnice, a ne u auto-puteve jer neće imati zaustavne trake. Saobraćajnica će se prostirati od Kaćke petlje na putu Novi Sad – Zrenjanin, a s auto-putem E-75 će se ukrštati kod benzinske pumpe „Minut”. Koridor s novom saobraćajnicom dalje će voditi prema Dunavu, zatim preko Fruške gore do auto-puta Beograd–Zagreb. Brza saobraćajnica će na sremsku stranu preći preko novog mosta koji treba da se izgradi kod crkve na Tekijama, dalje će voditi prema Bukovcu preko tunela ispod Fruške gore. Tunel će ići prema petlji za Vrdnik, potom će nastaviti ka Rumi. Izgradnja auto-puta Novi Sad – Ruma će biti podeljena u četiri faze. Prva je Ruma – ulaz u tunel kroz Frušku goru, druga je izgradnja tunela dugog 17 kilometara, treća faza je izgradnja izlaza iz tunela do petlje na Mišeluku i četvrta obilaznica oko Petrovaradina.

Nova kružna raskrsnica

Delovi teritorije za koje je predviđena izrada urbanističkog plana obuhvataju, kao i do sada, administrativno područje grada Novog Sada, deonica Šabac–Loznica komplekse namenjene pratećim putnim sadržajima, za građevinska područja uz državne puteve prvog reda, na teritoriji opštine Irig, na delu trase severno od naselja Irig, a pre ulaska u tunel, dodato je novim izmenama, za planiranu kružnu raskrsnicu, koja će povezati planirani opštinski put za Vrdnik s državnim putem Ruma – Novi Sad.

Fruškogorski koridor će povezati Koridor 10 i Koridor 4 i stvoriti najkraću vezu između Bosne i Rumunije. Najvažniji značaj koridora Novi Sad – Ruma s tunelom je taj što će se konačno rešiti ogroman problem prolaska teretnih vozila preko Fruške gore i kroz Irig, kuda prolazi najprometnija saobraćajnica u Srbiji s dnevnim prosekom prolazaka od 10.000 do 12.000 vozila. Izgradnja te saobraćajnice je veoma važna, posebno za građane Iriga, kroz čiji centar prolaze teški kamioni i druga vozila. Procenjuje se da bi izgradnja Fruškogorskog koridora trebalo da košta više od 100 miliona evra.

Foto: Dnevnik/Slobodan Šušnjević
Foto: Dnevnik/Slobodan Šušnjević

O vojnoj imovini

Pri planiranju korišćenja i uređenja prostora od interesa za odbranu zemlje, u svemu su ispoštovani uslovi dobijeni od Ministarstva odbrane i oni su ugrađeni u Prostorni plan. U obuhvatu Prostornog plana su i dva vojna kompleksa – Klub Vojske i objekat „Stanko Paunović Veljko”, koji nisu planirana za dalje korišćenje već za prodaju. Njihova namena biće sprovodljiva tek nakon regulisanja svojinskih odnosa u skladu s odredbama Zakona o javnoj svojini, u postupku pred Republičkom direkcijom za imovinu Republike Srbije.

Imajući u vidu da planirana trasa koridora delimično prolazi kroz jugoistočni deo perspektivnog dela vojnog kompleksa „Stevan Petrović Brile”, koji je na korišćenju Vojne ustanove „Morović”, prenošenje dela predmetne parcele na drugog korisnika bi trebalo da se izvrši ustupanjem na korišćenje drugog poljoprivrednog zemljišta u neposrednoj blizini.

U novoj Vladinoj uredbi, kada je reč o deonici vezanoj za podnožje Fruške gore – Irig, stoji da su, nakon izlaska iz tunela, sagledane mogućnosti uvođenja površinske raskrsnice oko Vrdnika, radi povezivanja s planiranim opštinskim putem, koji treba da poboljša vezu s banjskoturističkim naseljem. Ističe se da bi put potom došao ispred Iriga, gde sa zapadne strane obilazi mesto i priključuje se na raskrsnicu postojećih državnih puteva. Uredbom je rešeno da će na tom mestu biti izgrađena denivelisana raskrsnica, odnosno petlja „Vrdnik”. Što se tiče deonice Irig – auto-put E-70, koristi se postojeći put s poprečnim profilom sa četiri trake, uz dodatne dve servisne saobraćajnice širine pet metara, da bi oranice bile nesmetano opsluživane, bez direktnog priključenja na brzu saobraćajnicu. Izmenom Generalnog projekta preko Idejnog projekta u zoni Rume, koridor novog puta pomera se na istok, ka Žarkovcu i Staroj Pazovi. U zoni Rume planira se i izgradnja raskrsnica – na početku „tradicionalni ulaz – kod krila”, a kružna raskrsnica na kraju deonice. Od denivelacije sa železničkom prugom – odnosno od novoizgrađenog mosta preko pruge, paralelnog s postojećim, trasa se većim delom vodi u okviru postojećeg koridora, s manjim delom koji je van trase postojećeg puta. Duž te deonice planirane su obostrane servisne saobraćajnice, s odgovarajućim brojem prolaza ispod trase državnog puta. Samim tim, koridor obilazi Rumu planiranom obilaznicom i dolazi do auto-puta E-70 i preko postojeće denivelisane raskrsnice prelazi auto-put, stoji u Uredbi Vlade Srbije.

 

Regionalni plan i urbana žarišta

U polazne osnove Prostornog plana Fruškogorskog koridora, prema izmenjenoj Uredbi Vlade Srbije, uvršćen je i Regionalni prostorni plan AP Vojvodine. Osnovno strateško opredeljenje je, kako se navodi, da se postigne veći stepen ukupne funkcionalne integrisanosti prostora AP Vojvodine u okviru Republike Srbije, kao i da se obezbede uslovi za znatno veće saobraćajno i ekonomsko povezivanje Vojvodine s regionima susednih zemalja i ostalim evropskim zemljama. Izgradnjom odgovarajuće putne mreže regionalnog značaja, u koju spadaju i Fruškogorski koridor i auto-put E-75, uz jasno definisanje nadležnosti, prava i obaveza gradova Novi Sad, Sombor, Subotica, Pančevo, Zrenjanin, Sremska Mitrovica, Kikinda i Vršac, kao generatora uspešnijeg regionalnog razvoja, dovešće se do stvaranja „urbanih žarišta”, kao i „urbanih osovina”.

Navodnjavanje i vodosnabdevanje

Novina u Prostornom planu je i da u plansku dokumentaciju ulaze i prostorni planovi vodosnabdevanja „Istočni Srem”, i za sistem navodnjavanja Srema, oba vezana za područje Rume. U Vladi tvrde da planirana rešenja u oblasti navodnjavanja i vodosnabdevanja neće biti u koliziji s izmenama i dopunama Prostornog plana, kao i da ni na koji način neće biti ugroženi opsežnim građevinskim radovima.

dnevnik.rs

Ostale vesti možete pročitati ovde.