Grad Novi Sad pomaže sa 100.000 porodice preminulih od kovida

Gradsko veće Grada Novog Sada, donelo je Rešenje o dodeli novčane pomoći porodicama građana sa teritorije Grada Novog Sada koji su preminuli od zarazne bolesti COVID-19, i koji su sahranjeni na teritoriji Grada Novog Sada, u iznosu od 100.000 dinara po preminulom.

Zahtev za dodelu novčane pomoći, član porodice preminulog ili drugo lice koje je o svom trošku sahranilo preminulog, podnosi Gradskoj upravi za socijalnu i dečiju zaštitu putem Pisarnice Gradske uprave za opšte poslove, Novi Sad, Trg slobode br. 1, ili elektronskim putem na adresu pisarnica@uprava.novisad.rs.

Uz zahtev korisnik prilaže:  fotokopiju očitane lične karte, odnosno raseljeničke legitimacije, izvod iz matične knjige umrlih za preminulog člana porodice, fotokopiju kartice tekućeg računa korisnika u poslovnoj banci, dokaz da je korisnik o svom trošku sahranio preminulo lice: račun pogrebnih troškova izdat na ime korisnika.

Gradska uprava službenim putem pribavlja: dokaz da je lice preminulo od zarazne bolesti COVID-19, izazvane virusom SARS-COV-2, od Gradske uprave za opšte poslove, Sektora za lična stanja građana, spisak lica sahranjenih na teritoriji Grada Novog Sada, od JKP “Lisje” Novi Sad, odnosno drugog pravnog lica koje je izvršilo sahranjivanje u naseljenom mestu na teritoriji Grada Novog Sada.
Novčana pomoć u skladu sa ovim rešenjem biće uplaćena na tekući račun korisnika, na osnovu akta Gradske uprave.

Imajući u vidu da je donošenjem ovog rešenja prestalo da važi Rešenje Gradskog veća Grada Novog Sada, broj 593/2020-II od 30. aprila 2020. godine, kao i da će se postupci za dodelu novčane pomoći koji su započeti po odredbama ranije važećeg rešenja, okončati u skladu sa odredbama ovog rešenja, potrebno je da svi korisnici kojima pomoć nije isplaćena u prethodnom periodu podnesu, zahtev sa dokumentacijom propisanom ovim rešenjem.

Novosadski Info / RTV / Foto: RTV / Nemanja Popadić